Komunikat w sprawie możliwości przedstawienia kandydatów do nadania orderów, odznaczeń, Medali za Długoletnią Służbę lub Medali Komisji Edukacji Narodowej

Kraków, dnia 29 stycznia 2020 r.
503.1131.1.2020

P.T.
Kierownicy
Jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego UJ CM

Uprzejmie informuję Kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego UJ CM o:
możliwości przedstawienia odpowiednich kandydatów do nadania orderów, odznaczeń, Medali za Długoletnią Służbę lub Medali Komisji Edukacji Narodowej, wraz ze stosownym uzasadnieniem.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (Dz.U.123, poz. 848), z wnioskiem o Złoty, Srebrny oraz Brązowy Krzyż Zasługi można wystąpić jedynie w odniesieniu do osób, które “położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, za ofiarną działalność publiczną”, a także za „ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną”.

Z wnioskiem o przyznanie Orderu Odrodzenia Polski można wystąpić za „szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną”.

Za „wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu” istnieje możliwość przyznania Medalu za Długoletnią Służbę.
„Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:
I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę (po 30 latach pracy zawodowej),
II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (po 20 latach pracy zawodowej),
III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (po 10 latach pracy zawodowej).

Wniosek o nadanie Medalu za długoletnią służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która 
w danym roku nabyła prawa do emerytury, przedstawia się najpóźniej
w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.

W związku z przechowywaniem danych o pracownikach w systemie SAP, nie muszą Państwo wypełniać wniosków o ordery, odznaczenia, Medale KEN, a jedynie przesłać wykaz Kandydatów wraz z uzasadnieniem dla każdego Kandydata do konkretnych odznaczeń, orderów, medali. Uzasadnienie powinno obejmować maksymalnie 1/2 strony kartki A4 .
Wykaz Kandydatów oraz uzasadnienia należy przesłać w wersji papierowej podpisanej przez Kierownika jednostki organizacyjnej oraz w wersji elektronicznej (sporządzonej czcionką Arial wielkości 10) na e-mail: dziekwl@cm-uj.krakow.pl

Proszę Państwa o niezwykle staranne przygotowanie uzasadnień do wniosków o odznaczenia i ordery a także „notatek” do orderów.

W uzasadnieniu wniosku w poz. 18 o nadanie orderu lub Krzyża Zasługi należy przedstawić szczegółowe zasługi Kandydata po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia, z podaniem roku i rodzaju konkretnej zasługi.
Uzasadnienie wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę powinno zawierać informacje o ogólnym stażu pracy (pełne lata bez zaokrągleń) Kandydata oraz informacje o wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniu obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Proszę Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób przygotowania „notatki” (obowiązkowej przy wniosku o order), która winna zawierać rozwinięty opis uzasadnienia i dokonań Kandydata do orderu, w szczególności osiągnięć dokonanych od ostatniego odznaczenia. Należy również wpisać przyznane do tej pory ordery i odznaczenia oraz datę ich przyznania.

Jednocześnie zwracam uwagę, że drobne formalne uchybienia we wnioskach lub ogólnikowość uzasadnień, brak wskazania konkretnych osiągnięć Kandydatów, w tym przede wszystkim z okresu po uzyskaniu ostatniego odznaczenia są podstawą do niezakwalifikowania wniosków przez Kapitułę.
Projekty wniosków należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego UJ CM do 14 lutego 2020 r.

Prof. dr hab. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Lekarskiego

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast