Komunikat nr 3-2020 Dziekana WL dotyczący zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 14 marca 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Nauczyciele akademiccy WL UJ CM,

W nawiązaniu do Komunikatu nr 1 (Nauczanie zdalne 2020) Dziekana WL uprzejmie prosimy o zapoznanie się z minimalnymi wymaganiami przy samodzielnym tworzeniu wykładów E-learningowych dostępnymi poniżej jak również z instrukcjami tworzenia prezentacji i umieszczania ich na platformie PEGAZ udostępnionymi na stronie https://przewodniki.uj.edu.pl

Prosimy również o przekazywanie każdorazowo informacji o przygotowaniu nowego wykładu do Dziekana WL na adres mailowy ( dziekwl@cm-uj.krakow.pl )w celu stworzenia odpowiednich miejsc do jego umieszczenia na platformie PEGAZ.

W przypadku pytań dotyczących technicznych aspektów tworzenia prezentacji i pracy w systemie PEGAZ prosimy o kontakt z prosimy o kontakt z HelpDeskiem Centrum Zdalnego Nauczania UJ (mailem bądź telefonicznie) w godz. 8:00-20:00 (także w weekendy): https://przewodniki.uj.edu.pl/helpdesk.php

Jednocześnie informujemy, że obok powyższego, wcześniej już stosowanego na WL sposobu tworzenia wykładu e-learningowego w programie MS PowerPoint i jego konwersji do formatu MP4, Wydział stwarza jeszcze jedną dodatkową opcję nagranie wykładów. Można tego dokonać w auli NSSU przy ul. Jakubowskiego 2, z dodatkową opcją przeprowadzenia wykładu na żywo w planowanym na harmonogramie zajęć czasie. Chęć dokonania nagrania należy zgłaszać panu Michałowi Cebo ( michal.cebo@uj.edu.pl ).

 

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan Wydziału Lekarskiego d/s studenckich

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

E-learning: Minimalne wymagania przy tworzeniu wykładów.

  1. Wykład powinien być przygotowany w postaci prezentacji (serii slajdów) podzielonej na kilka części (zwykle 3 do 5 części) oraz pytań testowych do każdej z części.
  2. Slajdom powinien towarzyszyć komentarz głosowy wykładowcy zsynchronizowany z prezentowanymi zagadnieniami. Takie nagranie jest możliwe np. przez zastosowanie funkcji Pokaz Slajdów/ Rejestruj Pokaz Slajdów w programie POWER POINT – instrukcja dostępna pod adresem: https://przewodniki.uj.edu.pl/
  3. Istotne z punktu widzenia wykładu szczegóły prezentowane na slajdach powinny być odpowiednio oznaczone, np. za pomocą strzałek.
  4. Każda część prezentacji powinna być zakończona testem złożonym z kilku pytań (zwykle 3 pytań) odnoszących się do wysłuchanej części prezentacji.
  5. Każde pytanie powinno mieć co najmniej 2 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Przejście do kolejnej części wykładu wymaga od studenta prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące poprzedniej części wykładu. W przypadku nieudzielenia poprawnej odpowiedzi student może ponownie wysłuchać prezentacji i ponownie odpowiedzieć na pytania.
  6. Czas trwania całego wykładu powinien być zbliżony do czasu trwania standardowego wykładu z bezpośrednim udziałem nauczyciela.
  7. Prezentacje powinny być zapisane w formacie video (instrukcja pod adresem https://przewodniki.uj.edu.pl/ ) i umieszczone w szablonach przygotowanych na platformie PEGAZ.
  8. Wykładowi powinna towarzyszyć informacja o możliwych terminach bezpośredniego kontaktu studentów z wykładowcą oraz opcja zadawania pytań wykładowcy (zakładki Aktualności, Forum merytoryczne w szablonie wykładu)
  9. Rekomendujemy, aby wykład został udostępniony studentom na platformie PEGAZ nie później niż w dniu odwołanego wykładu w formie tradycyjnej. W przypadku wykładów, które nie odbyły się z powodu zawieszenia zajęć, wykład powinien być udostępniony w najbliższym możliwym czasie.
  10. Wysłuchanie i prawidłowa odpowiedź na pytania związane z wykładem są niezbędne do uzyskania przez studenta zaliczenia z przedmiotu, w którego sylabusie znajdują się wykłady prowadzone metodą nauczania na odległość.

Powrót