Komunikat nr 14-2020 Dziekana dotyczący zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń końcowych w formie zdalnej na WL UJCM

Kraków, dnia 3 maja 2020 r.

 

Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń końcowych w formie zdalnej na WL UJ CM

W nawiązaniu do zarządzenia nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku uprzejmie informuję, że do dnia 30. września 2020 r. egzaminy oraz zaliczenia kończące przedmiot mogą być prowadzone z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

Zmiana formy zaliczenia końcowego lub egzaminu, sposób i termin jego przeprowadzenia wymagają zgody Dziekana oraz Wydziałowej Rady Samorządu Studentów UJ.

W związku z tym w przypadku planowania tej formy weryfikacji efektów uczenia proszę Koordynatorów przedmiotów o przesłanie w formie elektronicznej wniosku skierowanego do Dziekana WL.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje: nazwa przedmiotu, przewidywany termin egzaminu/zaliczenia końcowego, wykorzystywana platforma elektroniczna, metody i formy weryfikacji efektów uczenia się (np. egzamin w formie ustnej, pisemnej, test, pytania otwarte itp.), metody kontroli i rejestracji przebiegu zaliczenia końcowego lub egzaminu.

Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych zawarte są w załączniku do ww. zarządzenia.

 

Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
Prodziekan Wydziału Lekarskiego d/s studenckich

 

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast