Komunikat nr 1-2020 Dziekana WL dotyczący zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 14 marca 2020 r.

 

Informacja dla nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego UJ CM

Szanowni Państwo,

Z dniem 11 marca 2020 roku władze Uniwersytetu Jagiellońskiego wstrzymały prowadzenie zajęć na uczelni w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Celem częściowego ograniczenia skutków zawieszenia zajęć i ułatwienia realizacji programu w zaistniałej sytuacji, zarządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie, nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.

W związku z powyższym zachęcamy do pilnego przygotowania w formie E-learningowej wszystkich pozostałych wykładów (oprócz tych, które w tej formie zostały już wcześniej planowo udostępnione studentom), które przewidziane są na semestr letni roku akademickiego 2019/2020, i umieszczenie ich na platformie PEGAZ. Możliwa jest również transmisja na żywo i nagranie wykładu na auli głównej NSSU.

W odrębnym komunikacie zostaną przypomniane instrukcje techniczne oraz dane kontaktowe dotyczące nagrywania i udostępniania wykładów w formie e-learningowej.

Dodatkowo możliwe jest korzystanie z formy e-learningowej przy prowadzeniu seminariów, w tym tych wchodzących w skład Repetytorium nauk klinicznych na roku VI kierunku lekarskiego.

Polecanym narzędziem do realizacji zajęć seminaryjnych jest program Microsoft Teams, do którego licencja jest w posiadaniu uczelni i który może zostać za darmo ściągnięty przez każdego nauczyciela akademickiego UJ oraz każdego studenta. Program zapewnia porozumiewanie się i przekazywanie danych w systemie zamkniętym po zalogowaniu się. Jako alternatywne narzędzie wskazujemy zintegrowany z platformą PEGAZ oprogramowanie BigBlueButton (BBB).

W przypadku decyzji o prowadzeniu zajęć seminaryjnych w systemie zdalnego nauczania prosimy o przesłanie odpowiedniej informacji do akceptacji Dziekana WL UJ CM. Informacja ta powinna obejmować przedmiot, rok nauczania, temat seminariów, czas trwania zajęć oraz osobę je prowadzącą.

Niniejszy komunikat dotyczy wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Lekarski UJ CM, w tym programu w języku angielskim.

 

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan Wydziału Lekarskiego d/s studenckich

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast