Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego w sprawie podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w części przeznaczonej na projekty badawcze w roku 2020

Komunikat
Dziekana Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
z dnia 8 maja 2020 roku
w sprawie
podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w części przeznaczonej na projekty badawcze w roku 2020

Szanowni Państwo,
w ślad za Decyzją nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie prowizorium finansowego na rok 2020 z dnia 29 listopada 2019 roku, które zakłada, że subwencja na 2020 rok będzie równa wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego przyznanej na 2019 rok, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum podjęły decyzję o podziale środków na tzw. projekty własne Uczelni realizowane przez pracowników Wydziału Lekarskiego.

Tegoroczny podział środków na poszczególne Jednostki wewnętrzne Wydziału Lekarskiego, odbył się w oparciu o Regulamin przyznawania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
z dnia 28 sierpnia 2019 roku, oraz następujące kryteria:

  1. 80% budżetu Wydziału Lekarskiego to tzw. składnik publikacyjny – pula tych środków została podzielona na poszczególne Jednostki Wydziału w oparciu o wynik analizy bibliometrycznej dorobku naukowego pracowników za okres czterech lat 2015-2018, przygotowywanej przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej na podstawie bazy danych Publikacje pracowników UJ CM;
  2. 10% środków wydzielonych z budżetu Wydziału stanowił składnik wielkości poszczególnych Jednostek – liczony według schematu N-N0 (gdzie N to liczba pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w Jednostce na dzień 31.12.2018 r. a N0 to osoby nieposiadające dorobku publikacyjnego afiliowanego na UJ CM w latach 2015-2018);
  3. pozostałe 10% stanowił składnik projektowy i został podzielony na Jednostki, które w okresie 4 lat poprzedzających rok przyznania subwencji (2015-2018) realizowały granty krajowe i międzynarodowe.

W oparciu o powyższy algorytm, mając na uwadze zgłoszone zapotrzebowanie finansowe, dla każdej Jednostki organizacyjnej Wydziału Lekarskiego została wyliczona kwota, która stanowić będzie budżet Jednostki będący w dyspozycji jej Kierownika. W ramach posiadanego budżetu Kierownicy Jednostek podejmą decyzję o finansowaniu wniosków na badania własne zgłoszone w Jednostce, a część środków pozostawią do swojej dyspozycji, jako tzw. rezerwę Jednostki.

Podział środków, analogicznie do lat poprzednich, dokonywany będzie za pośrednictwem aplikacji DotStat pod adresem: https://dotstat.cm-uj.krakow.pl/ o czym Kierowników Jednostek poinformuje Dział Nauki UJCM odrębnym komunikatem.

Zachęcam Kierowników Jednostek, do analizy zgłoszonych w Jednostce wniosków w celu ukształtowania polityki naukowej Jednostki, aby dokonując podziału środków zastosowali się do poniższych wytycznych:

  1. środki przyznane na realizację projektu w aktualnym podziale mogą być wydatkowane do końca roku kalendarzowego 2021 (dwuletni tryb realizacji projektów), co oznacza, że osoba która otrzymała finansowanie projektu w tym roku, nie będzie brana pod uwagę przy podziale środków w kolejnym roku, a kwota dofinansowania musi wystarczyć na 2 lata realizacji projektu (do końca 2021 r.);
  2. minimalna kwota dofinansowania dla pojedynczego projektu nie powinna być niższa niż 10 000 zł;
  3. wspieranie projektów realizujących priorytetowe tematy Jednostki (tematy poparte publikacjami);
  4. wspieranie projektów, stanowiących oparcie dla grantów zewnętrznych realizowane przez Jednostkę oraz przygotowujące wnioski o nowe granty.

Jednocześnie informuję, iż system DotStat automatycznie zablokuje możliwość przydzielenia finansowania osobom zaliczonym do N0, jak również osobom, które nie złożyły w UJ CM zgody na zaliczenie do liczby N oraz po wykorzystaniu ograniczenia maksymalnej liczby projektów realizowanych w Jednostce do N/2.

W przypadku pytań merytorycznych dotyczących tegorocznego podziału środków zachęcam do kontaktu z Prodziekanem ds. rozwoju i badań naukowych – prof. dr hab. Januszem Marcinkiewiczem, natomiast obsługę administracyjną podziału prowadzi Pani Alicja Rybka z Zespołu ds. Badań Własnych Uczelni, Działu Nauki UJ CM, tel. 512-749-400, alicja.rybka@uj.edu.pl

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast