Kolejna edycja Nagrody im. Tadeusza Browicza

Uprzejmie informujmy, że w tym roku zostanie przyznana przez Polską Akademię Umiejętności nagroda im. Tadeusza Browicza. Oprócz nagrody głównej zostanie przyznana nagroda dodatkowa dla młodego pracownika naukowego.
Kandydatury można zgłaszać do końca marca br., na adres Kancelarii PAU, Wydział V Lekarski, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków.
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/nagrody-i-wyroznienia/nagroda-im-browicza

REGULAMIN
NAGRODY IM. TADEUSZA BROWICZA
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

  1. Nagroda przyznawana jest uczonym polskim za jedną pracę lub cykl prac składający się maksymalnie z pięciu publikacji z zakresu medycyny, opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym w okresie nie dłuższym niż 5 lat poprzedzających złożenie wniosku. Przedmiotem wniosku o Nagrodę nie mogą być publikacje, których autorem lub współautorem jest członek PAU.
  2. Wniosek winien być zgłoszony przez co najmniej jednego członka Wydziału Lekarskiego PAU. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: a) wskazanie kandydata lub kandydatów (nie więcej niż 3) do Nagrody, b) listę prac stanowiących podstawę wniosku, c) uzasadnienie wniosku. Do wniosku należy dołączyć odbitki prac przedstawionych do Nagrody.
  3. Nagroda przyznawana jest ze środków ofiarowanych przez sponsorów.
  4. W skład Komisji decydującej o przyznaniu nagrody wchodzą wybrani przez Zarząd Wydziału Lekarskiego członkowie PAU. Do prac Komisji mogą być zaproszeni przedstawiciele sponsorów. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego. Komisja może zasięgać opinii ekspertów spoza PAU.
  5. Wnioski o nagrodę rozpatrywane są nie rzadziej niż raz na dwa lata. Wnioski należy nadsyłać do końca marca. Decyzję o przyznaniu nagrody winna Komisja podjąć nie później niż do końca maja.
  6. Wręczenie nagrody i dyplomu następuje – w obecności przedstawicieli sponsorów – na Uroczystym Posiedzeniu Publicznym Polskiej Akademii Umiejętności, które odbywa się tradycyjnie w czerwcu. Nazwisko laureata zostaje opublikowane w Roczniku PAU.
  7. Wysokość nagrody zależy od środków finansowych pozyskanych od sponsorów. Nagroda nie może być dzielona między więcej niż trzech autorów nagrodzonej pracy. Ewentualni współautorzy z zagranicy nie mogą współuczestniczyć w nagrodzie. Oprócz nagrody głównej, w miarę posiadanych środków finansowych, Komisja może na odpowiedni wniosek (wymagania jak w pkt 1 Regulaminu) przyznać dodatkową nagrodę młodemu pracownikowi naukowemu (do 36 roku życia włącznie).

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast