Każdy głos jest słyszany! …czyli co dzieje się z wynikami ankiety oceniającej nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne

Ocena Zajęć Dydaktycznych (OZD) na Wydziale Lekarskim UJCM obejmuje prowadzących zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów I, II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach III stopnia realizowanych na Wydziale.

Ocena zajęć dydaktycznych na WL odbywa się na platformie USOSweb w systemie ciągłym, tzn. od momentu włączenia oceny w danym roku akademickim trwa nieprzerwanie do połowy września (do zakończenia roku akademickiego). Otwarcie systemu wymaga wprowadzenia wszystkich szczegółowych danych dotyczących prowadzących poszczególne zajęcia oraz dokonania przez studentów wyboru zajęć fakultatywnych – z tego też względu odbywa się ono na przełomie listopada i grudnia.

Bezpośrednio po zakończeniu akcji ankietowej OZD w roku akademickim każdy z nauczycieli akademickich ma możliwość bezpośredniego przeglądania wyników oceny dotyczącej jego osoby (średnia ocena z wszystkich ankiet dla poszczególnych zajęć, komentarze) po zalogowaniu na osobiste konto w systemie USOSweb. Dodatkowo opracowywany jest zbiorczy raport dotyczący wszystkich ocenionych pracowników prowadzących zajęcia dla studentów Wydziału. Raport ten jest przekazywany Dziekanowi oraz przedstawiany i dyskutowany na Komisjach zajmujących się jakością kształcenia i dydaktyki. Na prośbę Kierownika poszczególnych jednostek udostępniany mu jest raport dotyczący podległych mu pracowników. Raport obejmuje wszystkie ocenione kursy prowadzone przez danego pracownika, wraz z dołączonymi komentarzami studentów. Ponadto, każdy z pracowników dydaktycznych ma możliwość zwrócenia się do pełnomocników ds. ewaluacji jakości kształcenia indywidualnie o przekazanie informacji o ocenie dotyczącej jego osoby.

Wyniki OZD (łączny wynik ze wszystkich ocen) jest jednym z elementów oceny okresowej nauczyciela akademickiego i zostaje on odnotowany w dokumentacji przedstawianej Komisji dokonującej takiej oceny. Ocena studentów jest brana także pod uwagę przy postępowaniach awansowych poszczególnych pracowników dydaktycznych.

Nauczyciele ocenieni bardzo wysoko przez studentów zostają nominowani do nagrody Rektora UJ.

Natomiast z osobami, które w OZD uzyskały niskie oceny Dziekan przeprowadza rozmowy wyjaśniające. Dodatkowo, obowiązkowej hospitacji interwencyjnej podlegają nauczyciele akademiccy, którzy w ankietach oceny studenckiej uzyskali ocenę negatywną (steny 1-4) przy co najmniej 10 wypełnionych ankietach studenckich (Regulamin hospitacji WL). Wnioski z tych hospitacji dyskutowane są na posiedzeniu Wydziałowej Komisji ds. Nauczania na Wydziale Lekarskim UJ CM.

Dlatego apelujemy o wypełnianie ankiety oraz dodawanie komentarzy. Każdy głos jest słyszany, ma znaczenie i pozwala udoskonalić zajęcia!

dr hab. Agnieszka Pac Prof. UJ
Pełnomocnik Dziekana WL ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast