Informacja dotycząca kosztów pośrednich dla badaczy prowadzących projekty naukowe

W nawiązaniu do komunikatu Komunikat nr 15 Zastępcy Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 4 lipca 2018 roku ( http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/138578752/kom_15_2018_CM.pdf ) oraz w związku z pojawiającymi się prośbami dotyczącymi możliwości skorzystania z tzw. „kosztów pośrednich” projektów zewnętrznych (NCN, NCBiR, MNiSW i innych), uprzejmie informujemy, że:

• koszty pośrednie naliczane są proporcjonalnie do ponoszonych wydatków z kosztów bezpośrednich (a więc możliwość skorzystania z nich istnieje wtedy, kiedy projekt jest już jakiś czas prowadzony i wykorzystano istotną część środków bezpośrednich)

• katalog kosztów pośrednich jest ściśle określany wytycznymi instytucji finansujących (np. NCN); co do zasady koszty pośrednie mogą być przeznaczone na wydatki, które są niezbędne do kontynuowania projektu, a nie mogły zostać przewidziane w kosztach bezpośrednich na etapie planowania projektu (typowo np. są to koszty napraw i serwisowania sprzętu).
W kosztach tych nie mieszczą się więc np. zakup sprzętu, czy wynagrodzenia

Koszty pośrednie nie pozostają w całości do dyspozycji Badaczy – zgodnie z katalogiem są one przeznaczane między innymi na koszty utrzymania obiektów (w tym mediów), remontów, obsługę administracyjną oraz wszelkie opłaty manipulacyjne i bankowe.

Należy również wziąć pod uwagę, że 10% kosztów pośrednich w projektach NCN pozostaje do dyspozycji Kierownika projektu na gratyfikacje finansowe i wynagrodzenia dla zespołu wypłacane bezpośrednio po uzyskaniu finansowania. Ponadto jeśli projekt prowadzony jest na bazie infrastruktury klinicznej, to kolejne 10% Uczelnia odprowadza do jednostek szpitalnych.

Rozpatrując wszystkie prośby o skorzystanie z środków pośrednich uczelnia stara się wyjść naprzeciw potrzebom Badaczy, jednak powyższe czynniki muszą być brane pod uwagę.

Uprzejmie prosimy, aby kierując prośby o skorzystanie z środków pośrednich do Zastępcy Kwestora UJ ds. Collegium Medicum przez Dziekana WL wziąć pod uwagę stopień zaawansowania projektu oraz ograniczenia wynikające z katalogu kosztów.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast