Absolutorium studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM, 01 lipca 2018

Dnia 1. lipca o godzinie 12:00 w Krakowskim Centrum Konferencyjnym ICE odbyła się uroczystość absolutorium studentów wszystkich trzech kierunków Wydziału Lekarskiego UJ CM. Spotkanie prowadzili:
– pan Wojciech Chmielak – starosta roku na kierunku lekarskim,
– pani Ewa Kusiba – starosta roku na kierunku lekarsko-dentystycznym
– pani Karolina Krok – starosta roku na kierunku dietetyka.

Władze Uniwersytetu reprezentowali:
– pan prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum,
– pan prof. dr hab. Maciej Małecki, Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM,
– pan prof. dr hab. Marek Sanak, Pełnomocnik Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum,
– pan prof. dr hab. Piotr Richter, Pełnomocnik Rektora UJ ds. ogólnych w Collegium Medicum,
– pan prof. dr hab. Janusz Marcinkiewicz, Prodziekan ds. stopni naukowych i tytułu naukowego
– pani prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk, Prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym,
– pan prof. dr hab. Rafał Olszanecki, Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą,
– pan dr hab. Przemko Kwinta, prof. UJ, Prodziekan ds. organizacyjnych, programu studiów
i kształcenia na kierunku lekarskim,
– pan dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ, Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka,
– pani dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof. UJ, Kierownik studiów na kierunku dietetyka,
– pan dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UJ, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi.

Prowadzący spotkanie powitali zebranych i wraz ze wszystkimi absolwentami gromkimi brawami podziękowali za wsparcie w czasie studiów swoim rodzicom.
Następnie zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej w tym roku pani dr hab. Wiesławy Klimek-Piotrowskiej, wieloletniego dydaktyka Katedry Anatomii WL.

Studentów, ich bliskich oraz kadrę akademicką przywitali pan Rektor prof. Tomasz Grodzicki oraz pan Dziekan prof. Maciej Małecki, którzy wygłosili przemówienia absolutoryjne.
Następnie głos zabrał pan prof. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM pana Tomasza Dymowskiego.

Wykład absolutoryjny pt. „Czy komórki macierzyste staną się niepotrzebne? Krótka historia komórek indukowanych” wygłosił pan prof. dr hab. Jan Litwin, kierownik Katedry Histologii WL.

Następnie wręczone zostały nagrody Prorektora UJ ds. Collegium Medicum.
Laureatami nagród Rektora zostali:
– pan Daromir Godula – nagroda za działalność w Radzie Samorządu Studentów UJ CM,
– pani Klaudia Walocha – nagroda za działalność w Radzie Samorządu Studentów UJ CM oraz Studenckim Towarzystwie Naukowym UJ CM,
– pan Łukasz Balcerzak – nagroda za działalność w Radzie Samorządu Studentów UJ CM,
– pan Tomasz Dymowski – nagroda za działalność w Radzie Samorządu Studentów UJ CM,
– pani Natalia Mackiewicz – nagroda za działalność w Studenckim Towarzystwie Naukowym UJ CM,
– pan Marek Stopa – nagroda za działalność w Studenckim Towarzystwie Naukowym UJ CM,
– pani Anna Mazurkiewicz – nagroda za działalność w IFMSA-Polska Oddział Kraków,
– pani Ida Ruśkowska – nagroda za działalność w IFMSA-Polska Oddział Kraków,
– pan Miłosz Gołębiowski – nagroda za działalność w IFMSA-Polska Oddział Kraków,
– pan Jakub Szuwara – nagroda za działalność w Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii.
– pan Paweł Bryniarski – nagrodę dla Najaktywniejszego Młodego Naukowca.

Nagrody dla Najlepszych Sportowców wręczyła pani dr Dorota Palik, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM. Otrzymali je:
– pani Paulina Turowska – kierunek lekarski
– pan Robert Bieda – kierunek lekarski
– pan Łukasz Balcerzak – kierunek lekarski
– pan Krzysztof Gajkowski – Wójcik – kierunek lekarski
– pan Michał Habryka – kierunek lekarski
– pani Magdalena Małek – kierunek lekarski
– pan Łukasz Bomba – kierunek lekarski
– pani Anna Kopeć – kierunek lekarsko-dentystyczny
– pani Katarzyna Sumiec – kierunek dietetyka

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie prodziekanów ds. studenckich pani prof. Jolanty Pytko-Polończyk oraz pana dr. hab. Grzegorza Kopcia, prof. UJ połączone z wręczeniem nagród Dziekana WL.

Laureatami nagród Dziekana zostali:
– pani Iwona Kucybała – Nagroda za Najlepszą Publikację na WL
– pani Justyna Kasprzyk-Świątek -Nagroda za Najwyższą Średnią na kierunku lekarskim
– pani Anna Jarzębska – Nagroda za Najwyższą Średnią na kierunku lekarsko-dentystycznym
– pani Roma Januszyk – Nagroda za Najwyższą Średnią na kierunku dietetyka
– pani Iwona Migacz – Nagroda za Najwyższą Średnią na kierunku dietetyka
– pan Wojciech Chmielak – Nagroda Specjalna – kierunek lekarski
– pani Ewa Kusiba – Nagroda Specjalna – kierunek lekarsko-dentystyczny
– pani Karolina Krok – Nagroda Specjalna – kierunek dietetyka

Następnie studenci wyróżnili jednostki WL oraz nauczycieli akademickich i pracowników Uczelni.
Nagrody Absolwentów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego 2017/2018:
– Katedra Histologii UJ CM, Katedra Anatomii UJ CM – Najlepsza Przedkliniczna Jednostka Dydaktyczna:
– Katedra Neurologii UJ CM, Katedra Pediatrii Instytutu Pediatrii UJ CM – Najlepsza Kliniczna Jednostka Dydaktyczna
– pani dr Mirosława Püsküllüoğlu – Najlepszy Asystent
– pan dr hab. Wojciech Turaj – Najlepszy Asystent
– pani dr hab. Anna Wędrychowicz – Najlepszy Asystent
– pani lek. med. Izabela Szymońska – Najlepszy Asystent
– pani Maria Łuckiewicz – Nagroda Specjalna
– pan mgr Wiesław Pyrczak -Nagroda Specjalna

Nagrody Absolwentów Wydziału Lekarskiego kierunku lekarsko-dentystycznego 2017/2018:
– Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii UJ CM – Najlepsza Jednostka Dydaktyczna:
– pan dr Andrzej Gala – Najlepszy Asystent
– pani dr Justyna Hajto-Bryk – Najlepszy Asystent
– pani prof. Grażyna Wyszyńska-Pawelec – Najlepszy Asystent
– pan dr Marcin Czajka – Najlepszy Asystent
– pani dr Iwona Olszewska-Czyż – Najlepszy Asystent.

Nagrody Absolwentów Wydziału Lekarskiego kierunku dietetyka 2017/2018:
– Zakład Bromatologii Wydziału Farmaceutycznego UJ CM – Najlepsza Jednostka Dydaktyczna
– pan dr Bartłomiej Matejko – Najlepszy Asystent
– pani dr Iwona Brzozowska – Najlepszy Asystent
– dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UJ – Nagroda Specjalna.

Dodatkowo studenci kierunku lekarskiego złożyli podziękowania swojemu staroście panu Wojciechowi Chmielakowi.

W kolejnej części uroczystości studenci otrzymali z rąk władz uczelni Karty Absolutoryjne a następnie złożyli przyrzeczenie lekarskie i dietetyka. Przyrzeczenie lekarskie odczytał pan prof. Andrzej Matyja a przyrzeczenie dietetyka pani dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof. UJ.
Uroczystość uświetnił Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr hab. med. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast