Zmiany w sposobie obliczania dochodu studenta i doktoranta od 01.08.2017 r.

Od 1 sierpnia 2017 r. na mocy  ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428) zostały wprowadzone następujące zmiany w sposobie obliczania dochodu rodziny studenta i doktoranta do celów przyznania miejsca w domu studenckim oraz świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, w tym w zwiększonej wysokości, oraz zapomogi):

  • do zasad utraty i uzyskania dochodu został wprowadzony wyjątek. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub doktorant lub członek rodziny utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą. W związku z powyższym wypełniając oświadczenie o dochodach za rok 2016 należy podawać dodatkowe dane umożliwiające ustalenie czy zasada ta znajduje zastosowanie np. Numer Identyfikacji Podatkowej.
  • w przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów dochód nie jest ustalany na podstawie oświadczenia (jak było to obliczane do 31.07.2017 r.), a zgodnie ze stawkami dochodu ogłaszanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wysokość dochodu za rok 2016 została ogłoszona w  Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.
  • dochodem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wliczanym do dochodu wnioskodawcy są stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym zmianie uległ  wzór oświadczenia o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu wliczanych do dochodu rodziny.

Powrót


Wielkość fontu
Kontrast