Stypendium socjalne na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

Studenci/Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium socjalne na semestr letni, a nie złożyli jeszcze wniosku w tej sprawie u koordynatora ds. pomocy materialnej, proszeni są o jak najszybsze dopełnienie formalności.
Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego termin na złożenie wniosków na semestr letni upływa 31 stycznia. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego terminu, świadczenie może być przyznane, jeżeli wniosek został złożony do dnia rozdysponowania środków.
Przypominamy, że wniosek należy złożyć w formie papierowej u koordynatora ds. pomocy materialnej, po uprzednim zarejestrowaniu formularza w systemie USOSweb. Zarejestrowanie formularza elektronicznego w systemie USOSweb jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku.

W przypadku osób, które składały wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy i sytuacja finansowa i rodzinna nie uległy zmianie, wystarczy złożyć wniosek wraz z wydrukowanym oświadczeniem o dochodach. Jeśli sytuacja uległa zmianie, należy do wniosku i oświadczenia o dochodach dołączyć dokumenty potwierdzające zaistniałą zmianę.
Osoby, które ubiegają się o świadczenie po raz pierwszy do wniosku i oświadczenia o dochodach dołączają kompletną dokumentację finansową dotyczącą rodziny studenta/doktoranta. Informacje na temat wymaganej dokumentacji oraz zasad przyznawania stypendium znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast