Uruchomienie finansowania projektów statutowych

Szanowni Państwo,

w związku z zapytaniami dotyczącymi tegorocznego podziału środków statutowych uprzejmie informujemy, że opóźnienie w przydziale środków i uruchomieniu nowych projektów w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji dla młodych naukowców wynika z niezakończonej jeszcze przez MNiSW procedury rozpatrywania odwołań jednostek naukowych od decyzji ustalających kategorie naukowe.

W celu zapewnienia Państwu rozpoczęcia prac badawczych, w uzgodnieniu z Zastępcą Kwestora UJ ds. Collegium Medicum, podjęto decyzję o uruchomieniu części środków finansowych i przygotowaniu podziału I transzy środków przeznaczonych na realizację projektów statutowych. Po uzyskaniu informacji z Ministerstwa o całkowitej kwocie dotacji na rok 2018 zostanie przygotowany podział II transzy środków.

Rekomendujemy podjęcie takich działań, aby umożliwić w pierwszej kolejności realizację priorytetowych projektów, w których dopełniono już wszystkich formalnych warunków uruchomienia finansowania (zgody odp. komisji etc.).

Jednocześnie, z uwagi na zbliżającą się przerwę wakacyjną, prosimy kierowników projektów prowadzących badania wymagające zgody Komisji Bioetycznej, lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach oraz innych o pilne podjęcie działań związanych z uzyskaniem aprobaty właściwej instytucji, co umożliwi szybkie uruchomienie finansowania w ramach II transzy.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast