Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 25 stycznia 2018 r.

KOMUNIKAT

Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie
Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla nauczycieli akademickich za rok 2017

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, uzyskane w 2017 r. oraz za całokształt dorobku naukowego.

Nagrody mają charakter nagród indywidualnych, z wyjątkiem nagród za osiągnięcia dydaktyczne, które mogą mieć również charakter zespołowy.

1. Nagrody za osiągnięcia naukowe przyznaje się za:

  1. osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego;
  2. osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora.

2. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne (w roku akademickim – 2016/2017) przyznaje się za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych, za nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych, autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.

3. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne przyznaje się nauczycielom akademickim za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:

  1. jakości badań naukowych lub prac rozwojowych;
  2. jakości dydaktyki i kształcenia;
  3. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy;
  4. zarządzania uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej.

4. Nagrody za całokształt dorobku, obejmujące osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, przyznaje się nauczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora.

Wnioski w wersji wydrukowanej i elektronicznej wraz z załącznikami można składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2018 r.

Załączniki:

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz.U. 2016 poz. 1462)

– Wnioski o przyznanie nagród

nr 1- wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej dydaktycznej
nr 2- wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej naukowej
nr 3 – wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej organizacyjnej
nr 4 – wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej za całokształt dorobku
nr 5 – wniosek o przyznanie nagrody zespołowej dydaktycznej

Uniwersytet Jagielloński może zgłosić w danym roku tylko jednego kandydata do nagrody w danej kategorii.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast