Komunikat Dziekana WL CM UJ z dnia 4 stycznia 2018 r.

KOMUNIKAT

Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
z dnia 4 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz. U. 2013 poz. 265 t.j.) – stanowiącego Załącznik do niniejszego Komunikatu, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie następujących nagród za rok 2017:

 1. Nagrody za wyróżnioną rozprawę doktorską dla osób, którym został nadany stopień naukowy doktora, nie później niż w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
 2. Nagrody za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, dla osób, którym został nadany stopień naukowy doktora habilitowanego, nie później niż w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
 3. Nagrody za wybitne osiągnięcie naukowe, w tym za wybitny dorobek naukowy.
 4. Nagrody za osiągnięcia naukowo-techniczne, których wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub społeczne.

Wniosek przygotowany na obowiązującym formularzu – znajdujący się na stronie internetowej  https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html winien zawierać następujące informacje:

 1. wskazanie wnioskodawcy,
 2. dane dotyczące kandydata do nagrody:
  • imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy, tytuł naukowy,
  • datę nadania stopnia naukowego,
  • nazwę zatrudniającej go jednostki i jej adres,
  • krótką charakterystykę zgłoszonego do nagrody osiągnięcia.

Do Wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Uzasadnienie podpisane przez wnioskodawcę;
 2. W przypadku doktoratu lub habilitacji:
  • rozprawę doktorską lub informację o osiągnięciu będącym podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami rozprawy uzyskanymi w przewodzie doktorskim albo postępowaniu habilitacyjnym;
 3. W przypadku wybitnego osiągnięcia naukowego i osiągnięcia naukowo-technicznego:
  • odpowiednią dokumentację (wybrane publikacje, patenty itp.), autoreferat kandydata do nagrody, recenzję lub opinię (uwzględniającą indeks cytowań, z pominięciem autocytowań), przygotowaną przez osobę posiadającą tytuł naukowy, powołaną przez wnioskodawcę;
 4. Podpisaną przez kandydata/kandydatów do nagrody zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku zgłoszeniowym, w tym na publikację w serwisie internetowym BIP KPRM danych w zakresie związanym z działalnością naukową;
 5. Podpisany formularz oświadczenia podatkowego.

Wniosek wraz z załącznikami w wersji wydrukowanej i elektronicznej należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast