Informacja dla studentów VI i V roku kierunku lekarskiego o warunkach odbywania woluntariatu w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w roku akademickim 2020/2021

Kraków, dnia 16 listopada 2020 r.

Informacja dla studentów VI i V roku kierunku lekarskiego o warunkach odbywania woluntariatu w jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w roku akademickim 2020/2021

Drodzy Studenci:

 1. W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Nauki i Edukacji z dnia 23 października 2020 oraz listu Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 28 października 2020 informuję, że istnieje możliwość realizacji woluntariatu w Oddziałach Szpitala Uniwersyteckiego, sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentami z infekcją COVID-19.
 2. Woluntariat jest autonomiczną inicjatywą Uczelni i Szpitala Uniwersyteckiego, a czynności w jego ramach odbywają się jedynie w jednostkach SU. Wszystkie godziny odbytego woluntariatu są zintegrowane z realizacją programu studiów i są zaliczane jako ćwiczenia kliniczne (VI rok kierunek lekarski, ostatnie lata SMO) lub praktyki wakacyjne (V rok kierunek lekarski). Zgłoszenia mają charakter dobrowolny, ochotniczy.
 3. Lista jednostek SU, w których można odbywać woluntariat znajduje się na stronie stworzonej przez Samorząd Studencki, która jest dedykowana zapisom na niego (link dostępny w NewsLetterze WL w sekcji Dydaktyka i sprawy studenckie). Na tej stronie należy też dokonać wstępnego zapisu.
 4. Osobą koordynującą zapisy i realizację woluntariatu ze strony Wydziału jest prof. Tomasz Klupa (tomasz.klupa@uj.edu.pl). Ze strony studentów osobą pozostającą w kontakcie z Dziekanem i Prof. Klupą jest p. Adrianna Wąsińska, studentka VI roku.
 5. Komplet dokumentów dla rozpoczęcia woluntariatu przez studentów obejmuje:
  – umowę na realizację woluntariatu podpisaną w kadrach SU przy ul. Kopernika 19
  – szkolenie BHP odbyte w odpowiedniej sekcji SU w tym samym budynku
  – zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania zajęć (przekazywane przez Dziekanat WL, o ile jest aktualne)
  – plan/harmonogram woluntariatu uzgodniony z prof. Tomaszem Klupą
 6. W odniesieniu do studentów VI roku godziny odbyte na wybranym oddziale SU spośród udostępnionej listy mogą być zaliczone jako realizacja każdego z przedmiotów nauczanych na tym roku. Godziny mogą być realizowane z wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu a następnie uwzględnione jako odbyte w późniejszym okresie, np. przed sesją egzaminacyjną. Rekomenduję, aby jeden dzień zajęć obejmował minimum 7-8 godzin zegarowych. Woluntariat może być zaliczony w poczet zaległych praktyk wakacyjnych po V roku.
 7. Studenci V roku kierunku mogą zaliczyć woluntariat jak realizację całości lub części praktyki wakacyjnej po V roku
 8. Student odbywający woluntariat otrzymuje bezpłatnie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, a na okres jego realizacji może ubiegać się o bezpłatny parking na terenie SU.

Serdecznie zapraszam do zgłoszeń. Pomoc jest potrzebna pacjentom dotkniętych infekcją COVID19 i zespołom medycznym sprawującym na nimi opiekę.

 

Prof. dr hab. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót