Przewody doktorskie

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2014, poz. 1852 z późn. zm.), warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej (art. 11, ust. 2 ustawy).

Rozprawa doktorska może mieć formę spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, z ich opisem w języku polskim i angielskim (art.13, ust. 2 i 6 ustawy), za zgodą rady prowadzącej przewód rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski (art. 13 ust. 5 ustawy).

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski co najmniej do dnia nadania stopnia doktora (art. 13, ust. 7 ustawy).

Powołuje się co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych (art. 20, ust. 5 ustawy).

Istnieje możliwość powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim.

Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim (art. 20, ust. 7).

 1. Rada Wydziału Lekarskiego UJ CM może wyznaczyć na wniosek promotora także promotora pomocniczego, w przypadku jego uzasadnionego udziału w przewodzie doktorskim.
 2. Promotor w uzasadnieniu wniosku o wyznaczenie promotora pomocniczego określa szczegółowo jego zadania w procesie planowania i realizacji badań oraz analizy wyników przez doktoranta.
 3. Kandydat na promotora pomocniczego przedkłada odpis dyplomu doktora, autoreferat oraz spis publikacji.
 4. Kandydat na promotora pomocniczego zatrudniony w innej jednostce niż Wydział Lekarski UJ CM przedkłada pisemną opinię swojego przełożonego na temat merytorycznych możliwości realizacji obowiązków promotora pomocniczego.
 5. Wyznaczenie promotora pomocniczego następuje równocześnie z wyznaczeniem promotora.
 6. Promotor przekazując Dziekanowi Wydziału Lekarskiego UJ CM rozprawę doktorską wraz ze swoją pisemną opinią o tej rozprawie, wydaje jednocześnie pisemne potwierdzenie pełnienia przez promotora pomocniczego istotnej funkcji w opiece nad doktorantem i uzasadnienie dokonania wpisu.
  Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem
  promotora …………………………………………
  oraz
  promotora pomocniczego…………………………………………
 7. Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM po zakończeniu przewodu wydaje na wniosek promotora pomocniczego zaświadczenie dot. pełnienia ww. funkcji w przewodzie.
 8. Promotor pomocniczy może być odwołany ze swojej funkcji na dowolnym etapie przewodu doktorskiego, jeśli promotor złoży w tej sprawie uzasadniony wniosek.
 9. Zmiana promotora w przewodzie doktorskim skutkuje koniecznością ponownego wyznaczenia tego samego lub innego promotora pomocniczego.
 10. Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim nie otrzymuje wynagrodzenia.

 

Uzyskanie stopnia doktora na Wydziale Lekarskim UJ CM począwszy od 1 października 2013 r. (wyłącznie tzw. „nowy tryb”) wiąże się ze spełnieniem następujących wymogów:

Tryb – przewód doktorski bez studiów doktoranckich

 1. Warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego jest autorstwo co najmniej 1 pracy oryginalnej, w której kandydat jest pierwszym autorem, opublikowanej w czasopiśmie obecnym w bazie PubMed.
 2. Do dorobku naukowego zalicza się ponadto: patenty, opisy patentowe, monografie, prace przeglądowe, pozycje książkowe (podręczniki).
 3. Kandydat powinien wykazać się autorstwem lub współautorstwem co najmniej w dwóch doniesieniach zjazdowych (krajowych lub międzynarodowych).
 4. Rozprawę doktorską może stanowić monotematyczny cykl minimum 3 prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach obecnych w bazie Scopus/Web of Science/PubMed. Doktorant musi być pierwszym autorem w dwóch pracach, a w trzeciej – co najmniej drugim lub trzecim. Przynajmniej jedna z trzech prac musi być opublikowana w czasopiśmie znajdującym na liście czasopism ISI Thomson Reuters.
 5. Zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia MNiSW z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r., poz. 1842), w przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

(Załącznik – Oświadczenie współautora)

 

W przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych: kandydat powinien wykazać się działalnością dydaktyczną (opiekun lub współopiekun koła naukowego, regularne zajęcia seminaryjne lub ćwiczeniowe); działalnością organizacyjną (udział w pracach na rzecz macierzystej Katedry lub Wydziału, organizacja zjazdów i konferencji, udział w pracach towarzystw naukowych).

Tryb – przewód doktorski w ramach studiów doktoranckich

 1. W przypadku studentów studiów doktoranckich możliwe jest przedstawienie dysertacji doktorskiej w formie monografii lub cyklu publikacji według powyższych zasad.
 2. Począwszy od 1 października 2013 r., warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego jest autorstwo dwóch prac naukowych w czasopismach z bazy PubMed, w tym jednej oryginalnej jako pierwszy autor.
  Czasopisma z listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Polish Sociological Review”, „Studia Psychologica” i „Studia Socjologiczne” będą traktowane na równi z czasopismami indeksowanymi w bazie PubMed.
  Powyższe zasady dotyczą osób, które rozpoczęły studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 i w latach następnych.
  Dla osób, które rozpoczynały studia doktoranckie przed 1 października 2013 r., warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest autorstwo 2 prac naukowych, w tym jednej oryginalnej, bez wymogu pierwszego autorstwa i opublikowania artykułu w czasopiśmie z bazy PubMed.
 3. Pozostałe kryteria wynikają z regulaminu studiów doktoranckich.

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do otwarcia przewodu doktorskiego:

 1. Wniosek do Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM o wszczęcie przewodu doktorskiego (załącznik)
 2. Odpis dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lekarza lub magistra (oryginał do wglądu)
 3. Życiorys
 4. Kwestionariusz osobowy (załącznik)
 5. Opinia opiekuna naukowego dot. wnioskodawcy oraz proponowanego tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej
 6. Opinia przełożonego (nie dotyczny osób odbywających studia doktoranckie)
 7. Spis publikacji i odbitki prac naukowych, będących podstawą otwarcia przewodu doktorskiego
 8. Proponowany temat i konspekt pracy doktorskiej (w wersji papierowej i elektronicznej)
 9. Zgoda Komisji Bioetycznej UJ lub Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach UJ na przeprowadzenie badań, ewentualnie oświadczenie opiekuna, iż charakter prowadzonych badań nie wymaga konieczności takiej zgody
 10. Oświadczenie o sposobie realizacji rozprawy doktorskiej podpisane przez wnioskodawcę i opiekuna naukowego określające:
  – miejsce realizacji badań
  – sposób finansowania badań,
  – stan zaawansowania badań oraz przybliżony termin ich realizacji i ukończenia rozprawy doktorskiej
 11. Oświadczenie, iż Kandydat nie ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora lub informacja o przebiegu takiego przewodu (załącznik)

 

Koszty przewodu doktorskiego (wynagrodzenie promotora, wynagrodzenia za recenzje) osób nie będących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum lub uniwersyteckich ZOZ winna przejąć jednostka zatrudniająca Kandydata na zasadach określonych w stosownej umowie.

Oświadczenie o przyjęciu kosztów przewodu doktorskiego – załącznik.

Zgodnie z § 1. ust. 4 wymienionego wcześniej Rozporządzenia, Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:

 1. Poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu doktorskiego kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia);
 2. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

 

Zalecenia dla Kandydata formułującego plan dysertacji doktorskiej:

 1. Plan powinien zawierać – poza stroną tytułową (załącznik) – przedstawienie:
  • ogólnego problemu w zakresie poznawczym oraz (ewentualnie) odniesienie do potrzeb praktyki medycznej lub biologicznej,
  • ścisłe, krótkie sformułowanie celu badań, jako wymagającego wyjaśnienia fragmentu problemu ogólnego. Preferowana jest forma zdania (lub zdań) pytającego,
  • materiału i metod poznawczych oraz interpretacyjnych,
  • spodziewanych lub uzyskanych wstępnie wyników,
  • tabelkę, w której kandydat wykaże: w I kolumnie – co wiadomo na temat danego problemu naukowego, w II kolumnie – co nowego praca doktorska wnosi w kontekście poruszanych w dysertacji zagadnień.
 2. Przy omawianiu problemu ogólnego warto podać, czy autor posiada własne (opublikowane) przemyślenia, względnie, czy planowane badania stanowią element opracowania szerszego wykonywanego przez zespół naukowy, do którego należy kandydat.</li
 3. Nie zaleca się podawania szczegółowych wyników wstępnych w formie np. tabel czy wykresów.
 4. Piśmiennictwo uzasadniające podjęcie badań i wybór metodyki nie powinno przekraczać 15 pozycji.
 5. Z doświadczenia wynika, że użyteczny dla członków komisji plan pracy badawczej można zawrzeć na 4-5 stronach maszynopisu.

 

Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy doktorskiej:

  1. Praca doktorska w 4 egzemplarzach, zawierająca streszczenie w wersji anglojęzycznej (wzór strony tytułowej – załącznik). Zaleca się gładką oprawę pracy doktorskiej.
  2. Praca doktorska w wersji elektronicznej (CD/DVD) zapisana w formacie PDF lub edytorach tekstu umożliwiających prostą zamianę pliku na PDF; prace należy przekazywać scalone w jednym pliku – nie będą przyjmowane prace, w których każdy rozdział jest zapisany w oddzielnym pliku,
  3. Opis elektronicznej wersji pracy (załącznik nr 1) – dokument do Dziekanatu należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach oraz zapisać wraz z rozprawą doktorską na CD/DVD (format PDF lub edytor tekstu umożliwiający prostą zamianę pliku na PDF),
  4. Oświadczenie o udzieleniu nieodpłatnej licencji niewyłącznej Uniwersytetowi Jagiellońskiemu (załącznik nr 2) – dokument do Dziekanatu należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach,
  5. Pismo od promotora do Dziekana Wydziału, w którym promotor przekazuje pracę doktorską wraz ze swoją opinią,
  6. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wydrukiem pracy.
  7. Karta SYNABA (załącznik)

Doktorant wypełnia następujące punkty:

– pkt 8 – kierownik pracy – doktorant
– pkt 9 – promotor pracy
– punkty 10, 10a, 10b, 13, 13a, 14, 14a
– pkt 15 – opis bibliograficzny publikacji (jeżeli praca została opublikowana)
– punkty 16 i 16a – oferta wykorzystania wyników pracy badawczej – dotyczy również możliwości wykorzystania pracy badawczej w przyszłości (można te punkty wypełnić, ale nie trzeba)
– pkt 22
– Oświadczenie Kierownika Pracy – odręczny podpis doktoranta (żaden inny podpis nie jest potrzebny

 1. Załącznik do karty SYNABA (załącznik)
 2. CD/DVD z zapisem karty SYNABA oraz załącznika do tejże karty.
 3. Uczestnicy studiów doktoranckich wypełniają za pośrednictwem serwisu USOSweb (link: www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz), a następnie składają wydrukowany i podpisany formularz, w którym wyrażają zgodę lub nie wyrażają zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych:
  1. w związku z realizacją Monitorowania Losów Absolwentów,
  2. w celu przekazywania informacji o ofertach rozwoju zawodowego, ofertach edukacyjnych oraz ważnych wydarzeniach na uczelni dotyczących absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
Wielkość fontu
Kontrast